Banjade, M.R., Paudel, N.S., Karki, R., Sunam, R. and Paudyal, B.R. 2011.