पौडेल, नया शर्मा, खत्री, दिल ब., र कार्की, राहुल । २०७१ । नेपालमा रेडप्लसको तयारी: सरोकारवालाहरुको