2066 – Focus on the issue of democratization of forestry sector in Nepal

सम्पादकीय

शर्मा, पीताम्बर. २०६६. नेपालमा संघीयतासम्बन्धी केही कुरा. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

बेल्बासे, नारायण. २०६६. वातावरणीय शासन र सामुदायको अधिकार. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

बस्नेत, जगत. २०६६. रुपान्तरणमुखी भूमिसरधार किन र कसरी. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पौड्याल, विमलार्राई. २०६६. संविधान र संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतः स्वायत्तत्रा, समतामूलक पहुँच र जवाफदेहिता. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पौडेल, नयाँशर्मा. २०६६. संघीयतामा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

घिमिरे, सोमत. र आचार्य, गंगादत्त. २०६६. संघीयता संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पोखरेल, भरतकुमार. २०६६. सामुदायिक संघियताः बहसको आवश्यकता. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

घले, यमुना. २०६६. संघियतामा प्राकृतिक स्रोतको स्थान र भूमिका. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

ओझ, हेमन्तराज. २०६६. राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा सामुदायिक स्वायत्तत्रता. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

सिंह, विजय. २०६६. राज्य पुनर्संरचना र तर्राई  चुरे अन्तरसम्बन्ध. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

पोखरेल, आनन्दप्रसाद. २०६६. संघीय राज्य निर्माणमा प्राकृतिक स्रोत. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

वि.क, गणेश. २०६६. संघीय राज्य निर्माणमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र दलित समुदाय. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

खतिवडा, भोला. २०६६. संघीयताको सर्न्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

खनाल, दिलराज. २०६६. संविधान, संघीयता र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल

राई, जैलबकुमार. २०६६. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र वातावरणीय न्यायः नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाको एक आयाम. हाम्रो वन सम्पदा वर्ष ७ अंक १. फरेष्टएक्सन नेपाल