Timsina, S.; Sharma, L.N.; Ashton, M.S.; Poudyal, B.H.; Nuberg, I.K.; Baral, S.; Cedamon, E.; Bajracharya, S.B.; Paudel, N.S.