BK, N., Shrestha, R.K., Acharya, S.G. and Ansari, A.S.