Giri, K., Dhungana, H., Bajracharya, M. and Shrestha, I. 2011