Khatri, D.B., Joshi, T., Adhikari, B. and Pain, A.