Paudel, N. S., Khatri, D. B., Khanal, D. R. and Karki, R. 2013.