Rai, J.K

Rai, J.K. 2009. Prakitik Shorat mathi ko sambaidahnik Bayawastaha ra Naya sambidhan. Annapurna post.