Shrestha, R.B., Shrestha, S.L., Acharya, S.G. and Adhikari, S. 2009.