Sunam, R.K., Banjade, M.R., Paudel, N.S. and Khatri, D.B.