Sunam, R.K., Karki, R., Devkota, K. and Khatri, D.B. 2011