समुदायका सरोकार र विकास कार्यक्रमका प्राथमिकताहरूः स्थानीय दृष्टिकोण र नीतिगत सन्देश