2061 – Highlights the fourth national workshop on CF as well as other contemporary issues

यस अंकमा चौथो राष्ट्रिय सामुदायिक वन गोष्ठिमा उठेका महत्वपूर्ण विषयहरु, गरिवीनिवारणमा सामुदायिक वनको योगदान, दिगो वन व्यवस्थापन र वन प्रमाणिकरणः गैर काष्ठ वन पैदावारको व्यापारमा नीतिगत सुधार सिफारिस, गरिव, महिला र तल्लो वर्गको को वन क्षेत्रमा न्यायोचित सहभागिता लगायतका विषयहरुलाई समेटिएका छौं